JAVA中文转拼音并按每个汉字首字母排序

不是儿戏 发表于:2018-08-03 09:48 阅读: 340次

主要方法有传入中文获取拼音,获取中文拼音首字母大写,按照每个汉字首字母排序。代码如下:

package com.kumapai.demo;


import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import net.sourceforge.pinyin4j.PinyinHelper;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinCaseType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinOutputFormat;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinToneType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinVCharType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.exception.BadHanyuPinyinOutputFormatCombination;


/***
 * 工具类
 * @author KuMaPai.com
 * @Mar 21, 2018 4:41:37 PM
 */
public class ZhongWenToPinYin {
  /**
   * 获取拼音
   * 
   * @param zhongwen
   * @return
   * @throws BadHanyuPinyinOutputFormatCombination
   */
  public static String getPinYin(String zhongwen) {

    String zhongWenPinYin = "";
    char[] chars = zhongwen.toCharArray();

    for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
      String[] pinYin;
      try {
        pinYin = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(chars[i],
            getDefaultOutputFormat());
        // 当转换不是中文字符时,返回null
        if (pinYin != null) {
          zhongWenPinYin += capitalize(pinYin[0]);
        } else {
          zhongWenPinYin += chars[i];
        }
      } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println("中文转换拼音错误!");
      }
    }
    return zhongWenPinYin;
  }


  public static String getPinyinCapitalize(String zhongwen){
    String zhongWenPinYin = "";
    char[] chars = zhongwen.toCharArray();
    for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
      String[] pinYin;
      try {
        pinYin = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(chars[i],getDefaultOutputFormat());
        /**
         * add by kouyunhao 2014-09-10 添加排序,仅解决道路树排序时【长安区】被处理成zaq问题,
         * 排序之前pinYin[]={zhang,chang},默认取第一个。
         */
        String[] chang_py = new String[]{"zhang","chang"};
        if(pinYin != null){
          if(pinYin.length == 2){
            if(pinYin[0].equals(chang_py[0]) && pinYin[1].equals(chang_py[1])){
              pinYin = sort1(pinYin);
            }
          }
        }
        // 当转换不是中文字符时,返回null
        if (pinYin != null) {
          zhongWenPinYin += new String(pinYin[0].toCharArray()[0]+"");
        } else {
          zhongWenPinYin += chars[i];
        }
      } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println("中文转换拼音错误!");
      }
    }
    return zhongWenPinYin;
  }


  public static String getFirstPartPinYin(String zhongwen) {

    String zhongWenPinYin = "";
    char[] chars = zhongwen.toCharArray();

    for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
      String[] pinYin;
      try {
        pinYin = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(chars[i],getDefaultOutputFormat());
        // 当转换不是中文字符时,返回null
        if (pinYin != null) {
          zhongWenPinYin += new String(pinYin[0].toCharArray()[0]+"");
        } else {
          zhongWenPinYin += chars[i];
        }
      } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println("中文转换拼音错误!");
      }
    }
    return zhongWenPinYin;
  }

  /**
   * 获取拼音 首字母不大写
   * 
   * @param zhongwen
   * @return
   * @throws BadHanyuPinyinOutputFormatCombination
   */
  public static String getPinYinNormal(String zhongwen) {

    String zhongWenPinYin = "";
    char[] chars = zhongwen.toCharArray();

    for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
      String[] pinYin;
      try {
        pinYin = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(chars[i],
            getDefaultOutputFormat());
        /**
         * add by kouyunhao 2014-09-10 添加排序,仅解决道路树排序时【长安区】被处理成zaq问题,
         * 排序之前pinYin[]={zhang,chang},默认取第一个。
         */
        String[] chang_py = new String[]{"zhang","chang"};
        if(pinYin != null){
          if(pinYin.length == 2){
            if(pinYin[0].equals(chang_py[0]) && pinYin[1].equals(chang_py[1])){
              pinYin = sort1(pinYin);
            }
          }
        }
        // 当转换不是中文字符时,返回null
        if (pinYin != null) {
          zhongWenPinYin += pinYin[0];
        } else {
          zhongWenPinYin += chars[i];
        }
      } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println("中文转换拼音错误!");
      }
    }
    return zhongWenPinYin;
  }

  /**
   * Default Format 默认输出格式
   * 
   * @return
   */
  public static HanyuPinyinOutputFormat getDefaultOutputFormat() {
    HanyuPinyinOutputFormat format = new HanyuPinyinOutputFormat();
    format.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.LOWERCASE);// 小写
    format.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE);// 没有音调数字
    format.setVCharType(HanyuPinyinVCharType.WITH_U_AND_COLON);// u显示

    return format;
  }

  /**
   * Capitalize 首字母大写
   * 
   * @param s
   * @return
   */
  public static String capitalize(String s) {
    char ch[];
    ch = s.toCharArray();
    if (ch[0] >= 'a' && ch[0] <= 'z') {
      ch[0] = (char) (ch[0] - 32);
    }
    String newString = new String(ch);
    return newString;
  }

  /**
   * add by kouyunhao 2014-09-10 冒泡排序算法 
   * 该算法取list[i](每个汉字首字母组合),进行排序。
   * 在用到getPinyinCapitalize(String zhongwen)方法时由于涉及中文多音字,
   * 可能对排序结果产生影响,即使在该方法中添加了排序。建议慎重使用(除非
   * 参数list已经是已经过处理的英文字符串,
   * 即未调用getPinyinCapitalize(String zhongwen)方法)。
   * @param list
   * @return
   */
  public static List<String> sort(String[] list){
    for(int i = 0; i < list.length-1; i++){
      list = sort1(list);
    }
    return Arrays.asList(list);
  }

  public static String[] sort1(String[] list){
    for(int i = 0; i < list.length-1; i++){
      int flag = compare(list[i], list[i+1]);
      String temp = null;
      if(flag > 0){
        temp = list[i];
        list[i] = list[i+1];
        list[i+1] = temp;
      }
    }
    return list;
  }

  public static int compare(Object s1, Object s2) {
    int result = -2;
    char ch1[];
    char ch2[];
    ch1 = s1.toString().toCharArray();
    ch2 = s2.toString().toCharArray();
    int length = Math.min(ch1.length, ch2.length);
    if(ch1.length == ch2.length){
      result = getResult(ch1, ch2, length, result);
      if(result != 1 && result != -1){
        result = 0;
      }
    }else{
      result = getResult(ch1, ch2, length, result);
      if(result != 1 && result != -1){
        if(ch1.length > length){
          result = 1;
        }else{
          result = -1;
        }
      }
    }
    return result;
  }

  public static int getResult(char ch1[], char ch2[], int length, int result){
    for(int i = 0; i < length; i++){
      if(ch1[i] > ch2[i]){
        result = 1;
        break;
      }else if(ch1[i] < ch2[i]){
        result = -1;
        break;
      }else{
        continue;
      }
    }
    return result;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(getPinYin("槐泗岗234"));
    System.out.println(getPinYin("槐泗岗admin234"));
    System.out.println(getPinyinCapitalize("长安区"));

    String[] list = new String[]{"zgrs","zgrs","zgr","zgrmjfj","zgrkxz","bjay","ypfz","ctds"};
    sort(list);
  }
}
酷码派 [KuMaPai.COM] - 陕ICP备18010024号-2